News 201702171331118989

Javni poziv za nevladine organizacije i udruženja žena

JAVNI POZIV ZA NEVLADINE ORGANIZACIJE I UDRUŽENJA ŽENAFOKUSIRANE NA RAD SA MARGINALIZIRANIM ŽENAMA U LOKALNOJ ZAJEDNICI (ŽENE IZ RURALNIH PODRUČJA, SOCIJALNO ISKLJUČENE ŽENE, POVRATNICE, ŽENE ŽRTVE NASILJA I SL.)

Fondacija za osnaživanje žena uz finansijsku podršku TRAG Fondacije objavljuje javni poziv za nevladine organizacije, koje do sada nisu finansirane od strane Fondacije, fokusirane na rad sa marginaliziranim ženama u lokalnoj zajednici (žene iz ruralnih područja, socijalno isključene žene, žene žrtve nasilja i sl.) za učestvovanje u edukativnom programu AGENDA: BORBA PROTIV SIROMAŠTVA MARGINALIZIRANIH I SOCIJALNO UGROŽENIH ŽENA – SA FOKUSOM NA RURALNA PODRUČJA.

U sklopu ovog programa biće organizovan praktični i edukativni modul „Odnosi sa javnošću iinicijative u zajednici – od promocije do kampanje“! Cilj organizovanja ovog edukativnog programaje jačanje manjih nevladinih organizacia u njihovoj borbi protiv siromaštva i za socijalnu, ekonomsku i drugu ravnopravnost žena u lokalnim zajednicama. Edukativni program će biti održan kroz radionicu planiranu za oktobar 2018. godine u Sarajevu, a implementacija osmišljenih inicijativa u lokalnoj zajednici je planirana u periodu od novembra 2018. godine do aprila 2019.godine.

Edukativni program se sastoji od:

Interaktivne i inovativne radionice iz oblasti promocije, odnosa sa javnostima, kreiranje iplaniranje zagovaračkih kampanja;
Izrade plana akcije;
Dodjele mini grant sredstava za podršku ženama u njihovim akcijama i inicijativama zavisno od toga šta je namjena pojedine akcije/inicijative.
Fondacija za osnaživanje žena snosi troškove smještaja i hrane tokom radionice i refundirat će putne troškove nakon završetka radionice.

Ovaj program je namijenjen tzv. “Grassroots” organizacijama, koje okupljaju žene,a koje su fokusiranena rad sa odabranim grupama žena u svojim lokalnim zajednicima. Sve odabrane organizacije za učešće u ovom programu će osim predviđene edukacije imati priliku i da realizuju jednu konkretnuzagovaračku inicijativu koja će biti finansirana sredstvima Fondacije.U toku procesa selekcije biće odabrano 10 organizacija sa područja cijele BiH, a u programu će moći učestvovati po dvije osobe izsvake organizacije. Kako bi uspješno prošle selekciju, sve zainteresovane organizacije putem navedenih kontakata Fondacije za osnaživanje žena trebaju ispunjavati sljedeće uslove:

Da su spremne učestvovati u cijelom programu (od edukacije do konkretne implementacijeakcija u lokalnoj zajednici – odabirom i kandidovanjem dvije osobe iz Organizacije za učešćeu cijelom programu – koje će kasnije biti i ostati njihov resurs);
Da je njihov rad fokusiran na rad sa barem jednom pomenutom grupom žena i da žele ojačati taj svoj rad;
Da rade i djeluju u skladu sa zakonom.
Molimo da priložite sljedeće dokumente:
– Aplikaciju za učešće
– Rješenje o registraciji;
– Statut Udruženja;
– Finalni ili završni obračun za proteklu godinu (ukoliko je organizacija tek osnovana i nema završnog izvještaja za prethodnu godinu, dovoljno je da na memorandumu organizacije navede trenutne donatore i iznose odobrenih projekata).
– Par referenci
Molimo vas da popunjenu aplikaciju sa pomenutim dokumentima pošaljete putem emaila: info@fwebih.org najkasnije do 24. septembra 2018 godine do 12 sati!:

Za sva dodatna pitanja molimo da nas kontaktirate isključivo putem emaila: info@fwebih.org.

Više informacija:

Javni poziv FONDACIJE ZA OSNAZIVANJE ZENA

FORMULAR ZA APLIKACIJU

 

Izvor:https://www.mreza-mira.net


Get Widget